سینمای مستند: نه مستند، نه سینما، نه فیلم

این عنوان یکی از نخستین مطالبی است که برای “پیک مستند” نوشتم. یعنی تاریخ نگارش آن برمی‌گردد به اندکی کمتر از چهار سال پیش. آن را با تغییر اندکی مجدداً در اینجا می آورم، چرا که گمان می کنم به شیوه‌ای موجز تفاوت عظیم شرایطی را که ما امروز در آن فیلم می سازیم با شرایط دو- سه دهه پیش نشان می‌دهد. ر.ص. مدّت‌هاست این واقعیت ساده که ”جای اصلی نمایش فیلم مستند تلویزیون است“ به […]