نقد فیلمنامه: آوازهای سرزمین مادری ام

از این سفر چیزی عاید ما نمی‌شود میرزا و پسرانش برات و عوده هر سه نوازنده و خواننده‌‌ و در کردستان مشهورند. میرزا خبرهایی از هناره زن سابقش شنیده که گویا سر مرز در اردوگاه‌ها آواز می‌خواند و ظاهراً نامه‌ای هم به او نوشته است. برای گرفتن نامه و پیدا کردن هناره او و پسرانش عازم سفر می‌شوند و در مسیر با زندگی مصیبت‌بار مردم کرد و همین طور اعتقادات سنتی آنها آشنا می‌شوند. در […]

نقد فیلمنامه: زندان زنان

شاید سپیدهروایت زندان زنان از سه بخش تقریباً مساوی تشکیل یافته است. بین بخش‌های اوّل و دوّم هفت سال و بین بخش‌های دوّم و سوّم ده سال فاصله زمانی هست. مکان در این سه بخش ثابت است: زندان زنان متشکل از بند، حیاط، دفتر، اتاق رئیس زندان. آدم‌هایی که در هرسه بخش حضور دارند و روایت در حقیقت دگرگونی‌ها و مناسبات آنها (و از خلال این دگرگونی‌های، تحولات جامعه را در مقیاس گسترده‌تر) دنبال می‌کند […]

نقد فیلمنامه: کاغذ بی خط

مناسبات علت‌ومعلولی ظریف، تشتت تماتیک “زنجیره‌ای از رویدادهای علّی [علت‌ومعلولی] واقع در زمان و فضا [مکان]”.دیوید بردوِل،‌ هنر سینما، ص۷۳ دیوید بردوِل روایت را این گونه تعریف کرده است. در تعریف‌های دیگر روایت هم همه جا به “رویداد” به عنوان عنصر اصلی اشاره شده است. دشواری تحلیل روایت کاغذ بی‌خط این است که در آن انگار چیزی روی نمی‌دهد. امّا این اشکال از آنجا ناشی می‌شود که ما مفهوم “رویداد” را به اتفاقات برجسته و […]