محبوب من: شعری از آزاد ماتیان

بی قرار             عاشق،                         خسته                                     و زیباست محبوب من، مرغان مهاجر بهاری آشیانه‌های‌شان را بر بالش او می‌سازند و ستاره‌ها در دست‌های گرم او تخم می‌گذارند و جوجه‌های‌شان را به دنیا می‌آورند.