نقد فیلمنامه: کاغذ بی خط

مناسبات علت‌ومعلولی ظریف، تشتت تماتیک “زنجیره‌ای از رویدادهای علّی [علت‌ومعلولی] واقع در زمان و فضا [مکان]”.دیوید بردوِل،‌ هنر سینما، ص۷۳ دیوید بردوِل روایت را این گونه تعریف کرده است. در تعریف‌های دیگر روایت هم همه جا به “رویداد” به عنوان عنصر اصلی اشاره شده است. دشواری تحلیل روایت کاغذ بی‌خط این است که در آن انگار چیزی روی نمی‌دهد. امّا این اشکال از آنجا ناشی می‌شود که ما مفهوم “رویداد” را به اتفاقات برجسته و […]