دو عکس از جلفای اصفهان

این عکس ها چند ماه پیش گرفته شده اند. از محلات، یکی از محله های قدیمی جلفای اصفهان که پوسیدگی از در و دیوارش می بارد. جمعیت ارامنه در جلفای اصفهان به چند هزار نفر رسیده است و با موج غریب مهاجرت ارامنه از ایران به آمریکا معلوم نیست همین اندازه هم بماند.