مصاحبه در فیلم مستند: فهرست

چرا کتابی درباره مصاحبه در فیلم مستند / ۱ فصل اول: موقعیت مصاحبه تصویری / ۷ فصل دوّم: ویژگی‌های مصاحبه خوب / ۱۷ فصل سوّم: کارگردانی مصاحبه / ۴۳ فصل چهارم: تدوین مصاحبه / ۶۱ فصل پنجم: اخلاق در مصاحبه / ۸۱ فصل ششم: برخی مسائل بنیادین / ۹۷ حقیقت، دروغ، اشتباه، فراموشی / ۹۹ حریم خصوصی، حریم عمومی، ارزش‌های اجتماعی / ۱۰۶ مستند کردن زبان / ۱۱۲ چهره و بازی / ۱۱۸ پیوست: مصاحبه […]

چرا کتابی درباره مصاحبه در فیلم مستند

 نوشتن این کتاب از این فکر شروع شد که نقد فیلم مستند با نقد و تولید فیلم داستانی تفاوت‌های بسیار اساسی دارد، همان طور که فرایند تولید فیلم مستند با فرایند تولید فیلم داستانی بسیار متفاوت است. اگر بخواهیم موضوع را کمّی کنیم، شاید بتوان گفت که به طور تقریبی کار کارگردان فیلم مستند سی درصد به کارگردان فیلم داستانی شباهت دارد و هفتاد در صد متفاوت است. در کارگردانی مستند نه داستان از پیش […]

دو تکه از کتاب “مصاحبه در فیلم مستند”

  کار مستندساز به گزارشگری برای مطبوعات نزدیک‌تر است تا قصه‌گویی تصویری. نوشتن این کتاب از این فکر شروع شد که نقد فیلم مستند با نقد و تولید فیلم داستانی تفاوت‌های بسیار اساسی دارد، همان طور که فرایند تولید فیلم مستند با فرایند تولید فیلم داستانی بسیار متفاوت است. اگر بخواهیم موضوع را کمّی کنیم، شاید بتوان گفت که به طور تقریبی کار کارگردان فیلم مستند سی درصد به کارگردان فیلم داستانی شباهت دارد و هفتاد […]